Projektování staveb všech oborů

 • projekční činnost a zpracování projektových dokumentací všech oborů
  • architektonické, objemové a dispoziční studie
  • projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)
  • projektová dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení (DSP)
  • projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • projektová dokumentace bouracích prací
  • projektová dokumentace skutečného provedení (případně pasport objektů)
 • předprojektová příprava
 • tvorba předprojektových studií
 • vizualizace staveb
 • zpracování položkových rozpočtů dle vyhl. 230/2012 Sb.

Projektová dokumentace
Projektová dokumentace staveb je podřízena požadavkům výstavby, které jsou upraveny stavebním zákonem (183/2006 Sb.) a navazujícími předpisy. Z těchto předpisů jsou nejdůležitější vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj a to vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 499/2006 o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb. o územní dokumentaci, 501/2006 Sb. o požadavcích na využití území, 503/2006 Sb. o územním řízení, 526/2006 Sb. o věcech stavebního řádu. Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Pro vodní díla je projektová dokumentace pro vodoprávní řízení zhotovena dle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.