Inženýrská činnost

 • poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví
 • výkon inženýrské činnosti, technické pomoci a konzultační činnosti od zahájení přípravy až po kolaudaci
 • projednání jednotlivých stupňů dokumentací v územním, stavebním, vodohospodářském a kolaudačním řízením resp. uvedení stavby do zkušebního provozu
 • zpracování kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen, směnných smluv aj. včetně projednání těchto smluv a zabezpečení všech podkladů a vložení do katastru nemovitost
 • zabezpečení zpracování znaleckých posudků
 • zabezpečení zaměření dané lokality odbornou geodetickou firmou
 • zabezpečení výběru dodavatele hydrogeologického průzkumu ke stanovení regulativů pro zakládání rodinných domů
 • výkon stavebního a autorského technického dozoru v plném rozsahu
 • vedení veškeré spisové agendy, která bude po ukončení stavby protokolárně předána investorovi
 • příprava všech podkladů ke kolaudaci
 • zabezpečení projednání stavby v kolaudačním řízení ukončeného získáním kolaudačního rozhodnutí v požadovaném termínu
 • zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS)
 • zabezpečení a organizace řízení pro výběr zhotovitele plně v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • práce s pozemky na Katastrálním úřadu, Pozemkovém fondu
 • zajištění odhadů nemovitostí, geodetické vytýčení a zaměření pozemků
 • zastupování objednatele v případných odvolacích řízeních všeho možného druhu